Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 18 X 2019 r.):

KSIĄŻKI


ROK 2018

 1. Simon, Alfred - Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Dąbrowski, Bronisław - Na deskach świat oznaczający. T. 2 i 3. Kraków 1981
 3. Nowa proza amerykańska : szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstęp Zbigniew Lewicki. Warszawa 1983
 4. Jabłoński, Zbigniew - Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie)
 5. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 6. Czanerle, Maria - Teatr pokolenia. Łódź 1964
 7. Słonimski, Antoni – Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1982
 8. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 9. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 10. Rudnicki, Adolf - Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 11. Solski, Ludwik - Wspomnienia [1] : 1855-1893. Kraków 1955
 12. Szczyt jedności europejskiej. Raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 13. Słonimski, Antoni - Gwałt na Melpomenie. T. 1-2. Warszawa 1959
 14. Wprowadzenie do nauki o teatrze (materiały). T. 1: Dramat - teatr. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1974
 15. Wybór tekstów filozoficznych / pod red. Karola Toeplitza. Gdańsk 1978 [skrypt]
 16. Leszczyński, Jerzy - Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 17. Szletyński, Henryk - Stefana Jaracza wzloty i zabłądzenia. Kraków-Wrocław 1984
 18. Wysińska, Elżbieta - Premiery i wydarzenia. Warszawa 1977
 19. Raszewski, Zbigniew - [Wojciech] Bogusławski. T. 1-2. Warszawa 1972
 20. Korzeniewski, Bohdan - Spory o teatr : recenzje z lat 1935-1939. Warszawa 1966
 21. Ośrodek kultury mowy przy ZG ZASP. Z. 1-7. Warszawa 1988-1989
 22. Społeczeństwo i sztuka : antologia tekstów. Warszawa 1976
 23. Dobrowolski, Władysław Józef – Zarys historii teatru rosyjskiego (do rewolucji październikowej). Kraków 1951
 24. Cegieła, Anna – Słowniczek gwary teatralnej : zeszyt próbny słownika teatralnego. Wrocław 1980
 25. Siatkowski, Zbigniew – Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza. Nadb.: Pamiętnik Literacki 1958 z. 3
 26. Skwarczyńska, Stefania – Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959
 27. Wędrzyński, Andrzej – Pamięć teatru. Stalinogród 1956
 28. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciopięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 29. Lwowa, Wiera ; Szichmatow, Leonid - Pierwsze etiudy : ćwiczenia sceniczne. Kraków 1988
 30. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków 1996
 31. Plus Camerimage : International Film Festival of the Art of Cinematography. 20th edition. Bydgoszcz, 24.11-1.12.2012. Toruń 2012
 32. Rast, Pius ; Sadzik, Józef - Wincenty Pallotti. Paris 1985
 33. Koziełek, Gerard ; Urbanowicz, Mieczysław – Das deutsche Drama bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Warszawa-Wrocław 1967
 34. Amicis, Edmund de – Serce : opowiadania miesięczne. Warszawa 1972
 35. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 4: Literatura w kraju po r. 1830. Warszawa 1929
 36. Kallenbach, Józef – Adam Mickiewicz. T. 2. Lwów 1926
 37. Czachowski, Kazimierz – Między romantyzmem a realizmem. Warszawa 1967
 38. Kubacki, Wacław – Poezja i proza : studia historycznoliterackie 1934-1964. Kraków 1966
 39. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa 1966 (Biblioteka "Polonistyki")
 40. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. Warszawa 1965 (Biblioteka "Polonistyki")
 41. Żuławski, Juliusz – Byron nieupozowany. Warszawa 1964
 42. Urfe, Honore d’ – Astrea. Warszawa 1978
 43. Bidwell, George – Łabędź z Avonu. Warszawa 1966
 44. Kuśniewicz, Andrzej – Trzecie królestwo. Warszawa 1975
 45. Szczepański, Jan Józef – Polska jesień. Kraków 1983
 46. Warszawa twoje miasto : antologia. Warszawa 1951
 47. Rozwadowski, Jan – Ogólne zasady głosowni. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego)
 48. Inglot, Mieczysław – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Warszawa 1986
 49. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 50. Chaucer, Geoffrey – Opowieść rycerza. Kraków 1988
 51. Marlowe, Christopher – Masakra w Paryżu i śmierć księcia Gwizjusza. Kraków 1975
 52. Shakespeare, William - Król Henryk Ósmy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1973
 53. Shakespeare, William - Król Henryk Piąty. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1978
 54. Chamfort – Charaktery i anegdoty. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1949
 55. Corneille, Piotr – Cyd. Przeł. Andrzej Morsztyn. Kraków 1949
 56. Wolter – Powiastki filozoficzne. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1985
 57. Jan Duns Szkot – Traktat o Pierwszej Zasadzie. Warszawa 1988
 58. Rutkowska, Wanda – When, where and how? Warszawa 1963
 59. Koprowski, Jan – Potomkowie Tespisa. Poznań 1966
 60. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław [i in.] 1987
 61. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków [1921]
 62. Liryka starożytnej Grecji / oprac. Jerzy Danielewicz. Wrocław [i in.] 1984
 63. Guilleragues, Gabriel-Joseph de Lavergne de – Listy portugalskie. Warszawa 1980
 64. Arnim, Ludwig Achim von ; Brentano, Clemens – Cudowny róg chłopca : wybór. Warszawa 1982
 65. Książki o Małopolsce : bibliografia 2004 / pod red. Artura Paszko. Kraków 2006
 66. Małopolska 2010-2014 : podsumowanie kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego. [Kraków 2014]
 67. Władysław Krzemiński (1907-1966). Kraków 1991
 68. Jan Paweł II - Tryptyk rzymski : medytacje. Kraków 2003
 69. Chaucer, Geoffrey - Troilus i Criseyda. Kraków 1978
 70. Słowacki, Juliusz - Wiersze i poematy. Warszawa 1988
 71. Shakespeare, William - Życie i śmierć króla Jana. Warszawa 1975
 72. Angielska komedia Restauracji. Wrocław [i in.] 1962. (Biblioteka Narodowa)
 73. Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. Wrocław 1955. (Biblioteka Narodowa)
 74. Mistrik, Milos - Milka Zimkowa : aktorka słowacka. Wrocław 2011
 75. Garcia Lorca, Federico - Teatro breve : groteski teatralne. Kraków 1966
 76. Miodońska-Brookes, Ewa - Wawel - "Akropolis" : studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1980
 77. Marlowe, Christopher - Edward II. Tł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1965
 78. Staff, Leopold - Kto jest ten dziwny nieznajomy : wybór poezji. Warszawa 1964
 79. Semiotyka kultury. Warszawa 1977
 80. Lorenz, Konrad - Regres człowieczeństwa. Warszawa 1986
 81. Heisenberg, Werner - Część i całość : rozmowy o fizyce atomu. Warszawa 1987
 82. Weizsacker, Carl Friedrich von - Jedność przyrody. Warszawa 1978
 83. Mazur, Marian - Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976
 84. Bense, Max - Świat przez pryzmat znaku. Warszawa 1980
 85. Hall, Edward T. - Bezgłośny język. Warszawa 1987
 86. May, Rollo - Miłość i wola. Warszawa 1978
 87. Calder, Ritchie - Człowiek i Kosmos. Warszawa 1979
 88. Lorenz, Konrad - Odwrotna strona zwierciadła : próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa 1977
 89. Skinner, Burrhus F. - Poza wolnością i godnością. Warszawa 1978
 90. Bronowski, Jacob - Źródła wiedzy i wyobraźni. Warszawa 1984
 91. Pawluczuk, Włodzimierz - Żywioł i forma : wstęp do badań emirycznych nad kulturą współczesną. Warszawa 1978
 92. Miller, Jonathan - Spór z McLuhanem. Warszawa 1974
 93. Krasiński, Zygmunt - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965
 94. Góry Świętokrzyskie / praca zbiorowa pod ogólną red. Wandy Filipowicz. Warszawa 1953
 95. W obronie muzeum kolekcji im. Jana Pawła II : poznaj prawdę. Warszawa 1993
 96. Habela, Jerzy ; Kurzowa, Zofia - Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku. Kraków 1989
 97. Zaręba, Janusz - Reforma w testamencie : rzecz o Oskarze Langem. Warszawa 1985
 98. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu : oferta edukacyjna. Oświęcim [po 1991]
 99. Kracik, Jan ; Rożek, Michał - Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w. Kraków 1986
 100. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979. (Współczesna Krytyka Polska)
 101. Teatr Konrada Swinarskiego : rekonesans / pod red. Eleonory Udalskiej. Katowice 1978
 102. Grodzicki, August - W teatrze życia : wspomnienia z lat 1920-1980. Warszawa 1984
 103. Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1993. (Vademecum Polonisty)
 104. Shakespeare, William – Tragiczna historia Hamleta księcia Danii, przeł. M. Słomczyński. Kraków 1978 (wyd. dwujęzyczne)
 105. Wóycicki, Alfred – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : 1893-1939. Kraków 1962
 106. Fitzsimons, Raymund – Edmund Kean : ogień z nieba. Warszawa 1981. (Artyści)
 107. Grzymała-Siedlecki, Adam – Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. Kraków 1971
 108. Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim. Warszawa 1981
 109. Kudliński, Tadeusz – Dawne i nowe przypadki „teatrała”. Kraków 1975
 110. Csato, Edward – Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 111. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 112. Żurowski, Andrzej – Ludzie w reflektorach. Warszawa 1982
 113. Anonim – Arden z Feversham. Kraków 1977
 114. Jonson, Ben – Alchemik. Kraków 1982
 115. Jonson, Ben – Volpone albo lis. Kraków 1982
 116. Marlowe, Christopher – Tamerlan Wielki. Kraków 1977
 117. Beaumont i Fletcher – Tragedia dziewicy. Kraków 1977
 118. Shakespeare, William – Najwyborniejsza opowieść o kupcu weneckim. Kraków 1979
 119. Shakespeare, William – Żywot i śmierć Juliusza Cezara. Kraków 1980
 120. Shakespeare, William – Zimowa opowieść. Kraków 1981
 121. Shakespeare, William – Tragedia Macbetha. Kraków 1980
 122. Shakespeare, William – Wiernie spisane dzieje żywota i śmierci króla Leara i jego trzech córek. Kraków 1979
 123. Obrońcy chłopów w literaturze staropolskiej. Kraków 1948
 124. Zarys dziejów teatru krakowskiego. Kraków 1977
 125. Weiss, Tomasz – Legenda i prawda Zielonego Balonika. Kraków 1987
 126. Corneille, Pierre – Cyd : tragikomedia. Warszawa 1958
 127. Dąbrowska, Maria – Pielgrzymka do Warszawy ; Najdalsza droga ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana. Warszawa 1975
 128. Kijowski, Andrzej – Maria Dąbrowska. Warszawa 1964
 129. Zabłocki, Franciszek – Fircyk w zalotach. Wrocław 1961. (Biblioteka Narodowa)
 130. Swinarski, Konrad – Wierność wobec zmienności. Warszawa 1988
 131. Polska krytyka literacka (1800-1918) : materiały. T. 2 i 4. Warszawa 1959
 132. Calderon de la Barca, Pedro – Alkad z Zalamei. Warszawa 1954
 133. Pruszyński, Ksawery – Opowieści. Warszawa 1955
 134. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Literatura Młodej Polski. Warszawa 1997
 135. Janicka, Krystyna – Światopogląd surrealizmu. Warszawa 1985
 136. Shakespeare, William – Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. T. 4. Warszawa [1912]
 137. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Kraków 2000
 138. Sikora, Adam – Spotkania z filozofią. Wyd. 3. Warszawa 1970
 139. Bystrzycki, Przemysław – Włoskie kartki. Kraków 1977
 140. Laskowicki, Stanisław – Szpada, bagnet, lancet : moje wspomnienia. Wrocław 1970
 141. Nitsch, Kazimierz – O języku polskim : obszar, narzecza, pokrewieństwo, dzieje, opracowania. Wyd. 2, rozsz. Kraków [i in.] 1921
 142. Jurkowski, Henryk - Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek. Wrocław 1991
 143. Wczoraj, dziś i jutro Związku Artystów Scen Polskich : sesja naukowa z okazji 90-lecia ZASP. Kraków 2009
 144. Leningrad : its monuments and architectural complexes. Leningrad 1977
 145. Tatry w poezji i sztuce polskiej. Kraków 1975
 146. Windakiewicz, Stanisław – Teatr kollegjów jezuickich w dawnej Polsce. Kraków 1922
 147. Krzyżanowski, Julian – Historia literatury polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1974
 148. Taborski, Roman – Apollo Korzeniowski : ostatni dramatopisarz romantyczny. Wrocław 1957. (Studia Historycznoliterackie; t. 9)
 149. Bronisław Dąbrowski i jego teatr : w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 150. Białota, Marek – Dramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. Wrocław 1989
 151. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 2. Wyd. 3. Warszawa 1928
 152. Pigoń, Stanisław – Studia literackie. Kraków 1951
 153. O Zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 154. Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga. Wyd. 4 zm. Wrocław 1987
 155. Chwin, Stefan – Literatura i zdrada : od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy. Kraków 1993
 156. Teatr Regionalny : Towarzystwo Kultury Teatralnej, Kraków (lata 1968-1978). Kraków 1978
 157. Niesiobędzki, Jerzy – Rozmowy istotne. Gdańsk 1983
 158. Sinko, Grzegorz – Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość czy złudzenie. Wrocław 1977
 159. Jasienica, Paweł – Polska anarchia. Kraków 1988
 160. Parandowski, Jan – Petrarka. Warszawa 1957
 161. Kydryński, Juliusz – Uwaga, gong!... : opowieść-pamiętnik o teatrach krakowskich 1937-1948. Kraków 1962
 162. Roa Bastos, Augusto – Kurupi i inne opowiadania. Kraków 1984
 163. Natanson, Wojciech – Godzina teatru. Warszawa 1962
 164. Drzyzga, Bernard - KEDYW Okręgu AK Łódź i 60 Pułk AK : wspomnienia [...]. London 1988
 165. Niewiadowski, Andrzej - Polska fantastyka naukowa : przewodnik 1945-1985. Warszawa 1987
 166. Pociej, Bohdan - Klawesyniści francuscy. Kraków 1969
 167. Sedlak, Włodzimierz - Postępy fizyki życia. Warszawa 1984
 168. Jakubowski, J. L. - Aktualne zagadnienia techniki wysokich napięć. Warszawa 1939
 169. Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego. Wrocław 1953
 170. Lukian z Samosaty – Dialogi wybrane. Wrocław-Warszawa 1949
 171. Teoria badań literackich w Polsce : wypisy. T. 1. Kraków 1960
 172. Stanisław Wyspiański / materiały dobrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. Warszawa 1967. (Biblioteka "Polonistyki")
 173. Prus, Bolesław – Faraon : powieść. Warszawa 1949
 174. Kisielewski, Stefan – Widziane z góry. Warszawa 1989
 175. Zamiatin, Eugeniusz – My. Warszawa 1989
 176. Rudnicki, Adolf – Sercem dnia jest wieczór. Warszawa 1988
 177. Morstin, Ludwik Hieronim – Trylogia antyczna. Kraków 1956
 178. Szkłowski, Wiktor – Eisenstein. Warszawa 1980
 179. Kwiatkowski, Jerzy – Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975
 180. Rolland, Romain – Dziennik z lat wojny 1914-1919 : fragmenty. Warszawa 1965
 181. Terlecki, Władysław – Rośnie las. Warszawa 1981
 182. Terlecki, Tymon – Rzeczy teatralne. Warszawa 1984
 183. Berger, John – G. Warszawa 1987
 184. Limanowski, Mieczysław ; Osterwa, Juliusz – Listy. Warszawa 1987
 185. Literatura francuska. T. 1. Warszawa 1974
 186. Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932. Warszawa 1975
 187. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. T. 1: Literatura polska w okresie międzywojennym. Kraków 1979
 188. Samson, George – Historia literatury angielskiej w zarysie. Warszawa 1967
 189. Klimowicz, Mieczysław – Oświecenie. Warszawa 1972. (Historia Literatury Polskiej)
 190. Rabelais, [Francois] – Gargantua i Pantagruel. T. 1-4. Warszawa 1949
 191. Dłuska, Maria – Studia i rozprawy. T. 1-3. Kraków 1970-1972
 192. Wellek, Rene – Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa 1979
 193. Wyrozumski, Jerzy – Historia Polski do roku 1505. Warszawa 1983
 194. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1983
 195. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1764-1864. Warszawa 1983
 196. Cytowska, M. ; Szelest, H. – Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa 1981
 197. Irzykowski, Karol – Słoń wśród porcelany ; Lżejszy kaliber. Kraków 1976
 198. Wańkowicz, Melchior - Karafka La Fontaine'a. T. 2. Kraków 1981
 199. Bocheński, Aleksander - Parę refleksji o Polsce i świecie : wybór pism. Warszawa 1984
 200. Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów. Wrocław [i in.] 1978. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej; t. 51)
 201. Jonasz Stern : obrazy z lat 1964-1988 : katalog wystawy. Kraków 1988
 202. Kryszak, Janusz – Katastrofizm ocalający : z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Wyd. 2 rozsz. Bydgoszcz 1985
 203. Udalska, Eleonora – Jan Lorentowicz : zoil nieubłagany. Łódź 1986
 204. Łojek, Mieczysław – Biografie pisarzy w nauczaniu literatury. Warszawa 1985
 205. Korzeniowski, Bohdan – Sława i infamia. Rozmawia Małgorzata Szejnert. Kraków 1992
 206. Kolankiewicz, Leszek – Święty Artaud. Warszawa 1988
 207. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław [i in.] 1991
 208. Książki o Krakowie i województwie małopolskim wydane w 2001 roku (wybór). Kraków 2002
 209. Brzoskwinia, Waldemar ; Wielgus, Krzysztof - Spojrzenie na twierdzę Kraków. Kraków 1991
 210. Mrozińska, Stanisława - Teatr wśród ruin Warszawy : wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945. Warszawa 1989
 211. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 212. Łomnicki, Tadeusz - Spotkania teatralne. Warszawa 1984
 213. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 214. Macierakowski, Jerzy ; Natanson, Wojciech - Aleksander Zelwerowicz. Warszawa 1957
 215. Wańkowicz, Melchior - Reportaże zagraniczne. Kraków 1981
 216. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979
 217. Szczublewski, Józef – Żywot Osterwy. Warszawa 1973
 218. Zahorski, Andrzej – Spór o Stanisława Augusta. Warszawa 1990
 219. Taborski, Bolesław – Nowy teatr elżbietański. Kraków 1967
 220. Miłosz : portret złożony. Wystawa [...], 11-27 maja 2011. Kraków 2011
 221. Barteczko, Ewa ; Jarzyńska, Joanna - Polskie wydawnictwa informacyjne 1945-1981. Warszawa 1985
 222. Mówimy poprawnie : wybór artykułów z dziedziny kultury języka / pod red. Michała Jaworskiego. Kielce 1979
 223. Katalog bibliograficzny 1946-1974 : w 500-lecie książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1975
 224. Gdyby kamienie mogły mówić : polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej, 30.05.-06.06.2003. Oświęcim [2003]
 225. Teatr krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego 1843-1845 : repertuar, recenzje, dokumenty / oprac. Jerzy Got. Wrocław [i in.] 1967
 226. Masłowski, Michał – Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej komedii” do II wojny światowej. Wrocław [i in.] 1978
 227. Kydryński, Lucjan – Opera na cały rok : kalendarium. [1]: styczeń-czerwiec ; [2]: lipiec-grudzień. Kraków 1989
 228. 200 lat sceny narodowej 1765-1965 : ogólnopolski repertuar teatrów w dniach 19 i 20 XI 1965. [Warszawa 1965]
 229. Teatr Narodowy w Warszawie : 50 premier. Warszawa 1962
 230. Teatr Polski Wrocław 1945-1965. Wrocław 1965
 231. Michalik, Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : Teatr Miejski. Kraków-Wrocław 1985
 232. Danowicz, Bogdan – Był cyrk olimpijski… Warszawa 1984
 233. Krasowski, Jerzy – Sprawa teatru : (próby dramatyczne, wypowiedzi o teatrze, felietony). Kraków 1977
 234. Szczublewski, Józef – Wielki i smutny teatr warszawski (1868-1880). Warszawa 1963
 235. Zawistowski, Władysław – Teatr warszawski między wojnami : (wybór recenzji). Warszawa 1971
 236. Chrzanowski, Maciej – Andrzej Bursa : czas, twórczość, mit. Kraków 1986
 237. Mitos 21 : antologia. T. 1-2. Kraków 2012

STYCZEŃ-LUTY  2019

 1. Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. T. 1: A-C. Kraków 2009
 2. Wiesenthal, Simon - Brak sprawiedliwości wobec zbrodni hitlerowskich. Przemówienie z okazji otrzymania DHC UJ w październiku 1994 r. Kraków 1995
 3. Dygat, Stanisław – Kołonotatnik. Warszawa 1984
 4. Dygat, Stanisław – Pożegnania. Warszawa 1981
 5. Falkiewicz, Andrzej – Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982
 6. Krzyżanowski, Julian – Mądrej głowie dość dwie słowie. T. 1-3. Warszawa 1975
 7. Kuśniewicz, Andrzej – Król Obojga Sycylii. Warszawa 1970
 8. Daiches, David – Krytyk i jego światy : szkice literackie. Warszawa 1976
 9. Eichenbaum, Borys – Szkice o prozie i poezji. Warszawa 1973
 10. Orłow, Włodzimierz – Szkice o poezji rosyjskiej. Warszawa 1972
 11. Watt, Ian – Narodziny powieści : studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Warszawa 1973
 12. Pulitzer, Heine – Milczenie syren : studia z literatury niemieckiej i austriackiej (wybór). Warszawa 1973
 13. Wilson, Edmund – Szkice. Warszawa 1973
 14. Graaf, Vera – Homo futurum : analiza współczesnej science fiction. Warszawa 1975
 15. Brzozowski, Stanisław – Współczesna powieść i krytyka literacka. Warszawa 1971
 16. Hilsbecher, Walter – Tragizm, absurd i paradoks : eseje. Warszawa 1972
 17. Głowiński, Michał – Style odbioru : szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977
 18. Mitosek, Zofia – Teorie badań literackich : przegląd historyczny. Warszawa 1983
 19. Głowiński, Michał – Mity przebrane. Kraków 1990
 20. Kuśniewicz, Andrzej – Nawrócenie. Kraków 1987
 21. Kuśniewicz, Andrzej – Mieszaniny obyczajowe. Warszawa 1985
 22. Singer, Isaac Bashevis – Dwór. Warszawa 1983
 23. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega; 395)
 24. Friedrich, Hugo – Struktura nowoczesnej liryki. Warszawa 1978
 25. Nowa krytyka : antologia. Warszawa 1983
 26. Tynianow, Jurij – Fakt literacki. Warszawa 1978
 27. Makarovsky, Jan – Wśród znaków i struktur : wybór szkiców. Warszawa 1970
 28. Lesić, Stanko – Poetyka powieści kryminalnej : próba analizy strukturalnej. Warszawa 1976
 29. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków 1984. (Dzieje Krakowa; t. 2)
 30. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w latach 1796-1918. Kraków 1979. (Dzieje Krakowa; t. 3)
 31. Liryka polska : interpretacje / pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego. Kraków 1971
 32. Stradecki, Janusz – W kręgu Skamandra. Warszawa 1977
 33. Nasiłowska, Anna – Trzydziestolecie 1914-1944. Warszawa 1995
 34. Brzozowski, Stanisław – Kultura i życie. Warszawa 1973. (Dzieła)
 35. Paci, Enzo – Związki i znaczenia : eseje wybrane. Warszawa 1980
 36. Mackiewicz, Witold – [Stanisław] Brzozowski. Warszawa 1979. (Myśli i Ludzie)
 37. Bellow, Saul – Korzystaj z dnia. Warszawa 1978. (Nike)
 38. Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego : zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego. Warszawa 1998
 39. Prawo szkół wyższych : stopnie i tytuły naukowe : zbiór przepisów / oprac. Z. Sypniewski. Warszawa-Poznań 1993
 40. Kodeks pracy : komentarz Andrzej Świątkowski. Kraków 1996
 41. Zadrożny, Stanisław - Informatyka w praktyce : organizacja zbiorów w małej informatyce. Warszawa 1977
 42. Centrum informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej : organizacja, zadania, usługi. Warszawa 1986
 43. Chałasiński, Józef – Kultura amerykańska. Warszawa 1973
 44. Mez, Adam – Renesans islamu. Warszawa 1980
 45. Król-Kaczorowska, Barbara – Teatr Polski w Warszawie : dzieje budynku. Warszawa 1988
 46. Sulikowski, Andrzej – Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera. Kraków 2018
 47. Skinder, Kornelia Otis – Madame Sarah [Bernhardt]. Warszawa 1981. (Artyści)
 48. Szyjkowski, Marian – Czeskie odrodzenie w XIX wieku. Warszawa 1948
 49. Szyjkowski, Marian – Karol Hynek Macha : twórca czeskiego romantyzmu. Warszawa 1948
 50. Kung, Hans – Sobór i zjednoczenie. Kraków 1964
 51. Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846 : wybór źródeł. Wrocław 1950
 52. Newerly, Igor – Zostało z uczty bogów. Warszawa 1988
 53. Burkot, Stanisław ; Stępień, Marian – Współczesna literatura polska : przewodnik i materiały. Warszawa 1974
 54. Eustachiewicz, Lesław – Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978
 55. Puszkin, Aleksander – Dama pikowa. Warszawa 1988
 56. Paźniewski, Włodzimierz [i in.] – Spór o poezję. Kraków 1977
 57. Kuśniewicz, Andrzej – Eroica. Warszawa 1966
 58. Jaworski, Stanisław – U podstaw awangardy. Kraków 1968
 59. Malraux, Andre – Przemijanie a literatura. Warszawa 1982
 60. Remarque, Erich Maria – Łuk triumfalny. Warszawa 1973
 61. Cortazar, Julio – 62. Model do składania. Warszawa 1974. (Nike)
 62. Wyka, Kazimierz – Pogranicze powieści. Kraków 1948
 63. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski : teoria i praktyka. Kraków 1975
 64. Jarosiński, Zbigniew – Literatura lat 1945-1975. Warszawa 1996
 65. Kowalczykowa, Alina – Programy i spory literackie w dwudziestoleciu. Warszawa 1978
 66. Strusiński, Michał – Zwycięzcy i pokonani. Warszawa 1984
 67. Szymański, Wiesław Paweł – Od metafory do heroizmu. Kraków 1967
 68. Ważyk, Adam – Amfion : rozważania nad wierszem polskim. Warszawa 1983
 69. Rolland, Romain - Colas Breugnon. Warszawa 1983
 70. Langenn, Vendla von – Lolomai : Roman einer Frau unter Indianern. Berlin 1938
 71. Rowiński, Cezary – Przestrzeń logosu i czas historii. Warszawa 1984
 72. Shakespeare, William – Tragedia króla Ryszarda Drugiego. Kraków 1984
 73. Fitzgerald, Francis Scott - Listy do córki. Warszawa 1982
 74. Wittlin, Józef – Sól ziemi : powieść o cierpliwym piechurze. Warszawa 1988
 75. Szekspir, William – Kroniki. Warszawa 1981. (Dzieła Dramatyczne; t. 3)
 76. Tuwim, Julian - Kwiaty polskie. Warszawa 1985

MARZEC-KWIECIEŃ-MAJ  2019

 1. Kleiner, Juliusz – Mickiewicz. T. 1-2. Lublin 1948
 2. Papierkowski, Stanisław K. – Twórczość literacka narodów południowo-słowiańskich : Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Bułgarów. Lublin 1947
 3. Małecki, Mieczysław – Najstarszy literacki język Słowian. Kraków 1947
 4. Kudliński, Tadeusz – Dziedzictwo zemsty : pół-powieść. Wrocław-Warszawa 1948 [egz. do oprawy]
 5. Z zagadnień poetyki : prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wilno 1937 [egz. do oprawy]
 6. Chołoniewski, Antoni – Duch dziejów Polski. Warszawa 1932
 7. Lewis, Clive Staples – Cztery miłości. Warszawa 1962
 8. Mascall, Eric Lionel – Chrześcijańska koncepcja człowieka i wszechświata. Warszawa 1986
 9. Nałkowska, Zofia – Dzień jego powrotu : dramat w 3 aktach. Warszawa 1931
 10. Nałkowska, Zofia – Renata Słuczańska : sztuka w 3 aktach. Warszawa 1935
 11. France, Anatol – Pierścień z ametystem. Warszawa-Kraków 1932
 12. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Zaczarowana dorożka. Warszawa 1948
 13. Zajączkowski, Tadeusz – Ślad bosej nogi : powieść. Londyn [1954]
 14. Krasiński, Zygmunt – Pisma. T. 1. Warszawa 1907
 15. Descartes, Rene – Rozprawa o metodzie : dobrego powodowania swoim rozumem i szukania prawdy w naukach. Kraków [1918]
 16. Drozdowski, Bohdan – Druga połowa wieku. Kraków 1975
 17. Kisielewski, Jan August – Karykatury : komedia. Warszawa [1924] [egz. do oprawy]
 18. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. Warszawa [1928] [egz. do oprawy]
 19. Molier – Grzegorz Fafuła : komedia w 3 aktach. Lwów-Złoczów [b.r.] [egz. do oprawy]
 20. Zabłocki, Franciszek – Zabobonnik : komedia w 3 aktach. Złoczów [b.r.] [egz. do oprawy]
 21. Molier – Mieszczanin szlachcicem : komedia w 5 aktach z baletem. Warszawa  [b.r.] [egz. do oprawy]
 22. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków 1924 [egz. do oprawy]
 23. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Ślubne obrączki. Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 24. Morawski, Zdzisław – Z odrodzenia włoskiego. Kraków 1922 [egz. do oprawy]
 25. Mnohotvarnost dramatickeho umenia. Bratislava 1976
 26. Ceske pohadky. Ricany u Prahy 2005
 27. Murdoch, Iris - The sandcastle. Leningrad 1975
 28. Powell, Dilys - Films since 1939. London ; New York ; Toronto 1947
 29. Haskell, Arnold L. - Ballet since 1939. London ; New York ; Toronto 1948
 30. Opera in English. London 1946
 31. 6 x nejen o divadle / Kundera, Havel, Suchy, Vyskocil, Stoppard, Vasaryova. Brno 2011
 32. The High Toby. A play for the Toy Theatre by J. B. Priestley. Harmondsworth, Middlesex 1948
 33. Prague Quadrennial of theatre desingn and architecture 1995 : industry palace vystaviste Praha 26.6.-16.7.1995
 34. Tendence v soucasnem mysleni o divadle : sbornik z konference konane 5. a 6. prosince 2008 na Divadelni fakulte Janackovy akademie muzickych umeni v Brne : ad honorem prof. Ivo Osolsobe. Brno 2010
 35. Texty z Mezinarodniho seminare doktorskych studii divadelnich skol 2003/2005, Brno = Papers for The International Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools 2003/2005, Brno. Brno 2011
 36. Perillo, Francesco Saverio - Rileggendo Kacić : tra storia e folklore. Bari 1979
 37. Rossi, Gaetano - Semiramide : melodramma tragico in tre atti. Milano 1962
 38. Secession [katalog wystawy]. Wien 1930
 39. Nichols, Peter - La scelta italiana. Milano 1977
 40. Festival Europeen du Premier Roiman. 27-28 avril 2001
 41. Le cheval. Paris 1976. (Cahiers Renaud Barrault; 92)
 42. Kafka, Franz - Preparatifs de noce a la campagne. Paris 1957. (Collection l'Imaginaire)
 43. Jouhandeau, Marcel - Algebre des valeurs morales. Paris 1935
 44. Pastorelli, France - Servitude et grandeur de la maladie. Paris 1960
 45. L'anglais dans le premier cycle : lettres modernes et langues vivantes etrangeres. Paris 1968
 46. Hebbel, Friedrich - Giuditta : tragedia in 5 atti. Firenze 1943
 47. Taine, H[ippolyte] - Voyage en Italie. T. 2: Florence et Venise. Paris 1876
 48. Szober, Stanisław - Gramatyka języka polskiego. Wyd. 3. Warszawa 1953
 49. Marta Santos Pais Doktor Honoris Causa. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa 2017
 50. Aleksander Puszkin 1799-1837. Dodatek do numeru 7-8 "Życia Słowiańskiego". Warszawa 1949
 51. Nie taki wilk straszny... : czyli w świecie baśniowych emocji. Szczecin 2018
 52. Przywileje lokacyjne Krakowa i Poznania. Oprac. Andrzej Kłodziński. Poznań 1947
 53. Kostrzewski, Józef - Kultura prapolska. Wyd. 2. Poznań 1949
 54. Chrzanowski, Tadeusz - Działalność artystyczna Tomasza Tretera. Warszawa 1984
 55. Nitsch, Kazimierz - Dzisiejszy system głosowy. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego; 2)
 56. Landau, L. ; Rumer, J. - Co to jest teoria względności. Wyd. 3. Warszawa 1964. (Nowości Nauki i Techniki)
 57. Visnik L'vivs'kogo Universitetu. Seria Mistectvoznavstvo. Vipysk 3. L'viv 2003 [jęz. ukraiński]
 58. Kiivs'kij Derżavnij Muzej Ukrains'kogo Mistectva. Katalog hudożnih tvoriv (ekspozicia). Kiiv 1958 [jęz. ukraiński]
 59. Derżavnij arhitekturno-istoricnij zapobidnik "Sofijc'kij Muzej". Fotoal'bom. Kiev 1990 [jęz. ukr., ros. i ang.]
 60. Moskovskij Teatr na Taganke 1984-2004 : bibliograficeskij ukazatel'. Moskva 2011 [jęz. rosyjski]
 61. Ostrovskij, A[leksandr] N[ikolaević] - Talanty i poklonniki. [Talenty i wielbiciele]. Moskva 1950 [jęz. rosyjski]
 62. Bobylev, I. F. ; Kotov, G. G. ; Filippov, S. P. - Konnyj turizm. Moskva 1985 [jęz. rosyjski]
 63. Descotes, Marice – Le public de theatre et son historie. Paris 1964
 64. Hillestrom, Gustaf – Le theatre et la danse en Suede. Stockholm 1951
 65. Brecht, Bertolt – Mere Courage et ses enfants. Paris 1960
 66. Sophocle – Antigone : tragedie. Paris 1960
 67. Artaud, Antonin – Le theatre et son double suivi de Le theatre de Seraphin. Paris 1974
 68. Tołstoj, Lew – Sonata Kreutzerowska. Warszawa [b.r.]
 69. Juliusz Słowacki na scenach krakowskich. Kraków 1979
 70. Spectaculum : moderne Theaterstucke. Frankfurt am Main. Bd. 3: 1960; Bd. 8: 1965; Bd. 9: 1966; Bd. 11: 1968
 71. Theatertreffen deutschsprachiger Schauspiel Studierender : und 21. Wettbewerb zur Forderung des Schauspielnachwuchses : Dokumentation. Leipzig 2010
 72. Chiappini, Luciano - Ferrara guida : artistica illustrata. Bologna 1981
 73. Meese, Herrad – Deutsch – warum nich? Niemiecki? Czemu nie! Cz. 1. Bonn [b.r.]
 74. Lindley, Ben B.; Evans, Wainwright – Die kameradschaftsehe. Berlin-Leipzig 1928
 75. Freitag, Gustav – Dramatische Werke. Leipzig-Berlin [b.r.]
 76. Shakespeare, William – The Merchant of Venice. Leipzig [b.r.]. [wersja ang. i niem.]
 77. Stanislawski, Konstantin S. – Mein Leben in der Kunst. Berlin 1951
 78. Das Nibelungenlied. Tl. 1: Siegfrieds Tod. Berlin [i in.] [b.r.]
 79. Hare, David – Geheime Verzuckung. Wien 1989. (Akademietheater; 43)
 80. Pirandello, Ligi – Heinrich IV. Wien 1989. (Akademietheater; 50)
 81. Albee, Edward – Wer hat angst vor Wirginia Wolf? Wien 1991. (Burgtheater; 86)
 82. Oates, Joyce Carol – Die Mondfinsternis. Wien 1992. (Akademietheater; 98)
 83. Behan, Brendan – Die Meisel. Wien 1995. (Burgtheater; 136)
 84. Balzak, Honore de – Modeste Mignon. Berlin [b.r.]. (Gesammelte Werke)
 85. Slovensko vo fotografii Karola Plicku. Martin 1956
 86. Triumph der Liebe / Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. Frankfurt am Main 1985
 87. Kiev : fotoal’bom / Mikola Kozlovs’kij. Kiev 1987
 88. Ukraina. Moskva 1986
 89. Iskusstvo v Rumynskoj Narodnoj Respublike. Bukarest 1956
 90. Lecce e il Salento. Milano 2000
 91. Khiva [Chiva – miasto w Uzbekistanie]. Leningrad 1973
 92. Der gestiefelte Kater / Bruder Grimm. Heidelberg-Warschau [b.r.]
 93. Majestic island worlds. Washington 1987
 94. London observed / by John Gay. London 1964
 95. Derżavnij Muzej Etnografii ta Hudożn’ogo Promislu an URSP = Gosudarstvennyj Muzej Etnografii i Hudoestvennogo Promysla an USSP. Kiev 1976
 96. Napoli : le citta nella storia d’Italia / Cesare De Seta. Roma-Bari 1984
 97. Wer kommt mit? : eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1991 [+ slajdy]
 98. Klimaszewski, Bolesław - How to live and study in this city. Kraków 1986
 99. Bulgarian cuisine. [Bułgaria, b.r.] [przepisy - w jęz. angielskim]
 100. Sade, D.A.F. de - Filozofia w buduarze. Vol. 1. Łódź 1989

LIPIEC-SIERPIEŃ  2019

 1. Odpowiedź Stanisławskiemu : wydawnictwo pokonferencyjne. Kraków 15-16 XI 2010. Kraków 2012
 2. Gide, Andre – Immoralista i inne utwory. Warszawa 1984
 3. Apollinaire, Guillaume – Poeta zamordowany. Kraków 1993
 4. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – Pożegnanie jesieni. Warszawa 1990
 5. Aforystyka Dwudziestolecia (1918-1939). Warszawa 1984
 6. Labiche, Eugene ; Martin, Edouard - Le voyage de monsieur Perrichon : comedie en 4 actes. New York 1941
 7. Labiche, [Eugene] ; Martin, [Edouard] - The journey of Mr. Perrichon. Transl. from the French by Majel Ivey.      New York 1924
 8. POZnań film commission : katalog lokacji 2014. Poznań [2014]
 9. Henri Matisse / oprac. Erika Thiel. Warszawa 1975
 10. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 11. Daubeny, Peter – Mój świat teatru. Warszawa 1974
 12. Rubinstein, Artur – Moje młode lata. Kraków 1976
 13. Lipiński, Jacek – Sztuka aktorska w Polsce : 1500-1633. Warszawa 1974
 14. Braun, Kazimierz – Wielka reforma teatru w Europie : ludzie, idee, zdarzenia. Wrocław [i in.] 1984
 15. O zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 16. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław [i in.] 1991
 17. Opalski, Józef – Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”. Kraków 1988
 18. Mroczkowski, Przemysław – Szekspir elżbietański i żywy. Kraków 1981
 19. Dąbrowski, Bronisław – Poznałem ich w teatrze… Kraków 1988
 20. Bernhardt, Sarah – Pamiętniki. Warszawa 1974
 21. Musset, Alfred de – Lorenzaccio. Warszawa 1972
 22. Wierzyński, Kazimierz – Poezja i proza. [T.] 1-2. Kraków 1981
 23. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. T. 1: (1859-1880) ; T. 2: (1881-1909). Warszawa 1965
 24. Straus, Stefan – Stefan Jaracz. Warszawa 1956
 25. Krzyżanowski, Julian – Sztuka słowa : rzecz o zjawiskach literackich. Warszawa 1984
 26. Bunsch, Karol - Dzikowy skarb : powieść z czasów Mieszka I. T. 1. Kraków 1959
 27. Stanisławski, Jan ; Billip, Katarzyna ; Chociłowska, Zofia - Podręczny słownik angielsko-polski. Warszawa 1974
 28. Beethoven, Ludwig van - Sonaty na fortepian, 1 : wybór. Red. Bolesław Woytowicz. Kraków 1984
 29. Wroczyński, Tomasz - Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1994
 30. Wroczyński, Tomasz - Literatura polska po 1939 roku. Warszawa 1999
 31. Przekład artystyczny : o sztuce tłumaczenia księga druga. Wrocław [i in.] 1975
 32. Zaleski, Marek – Przygoda drugiej awangardy. Wrocław [i in.] 1984
 33. Matuszewski, Ryszard – Literatura polska 1939-1991. Warszawa 1992
 34. Galsworthy, John – Nowoczesna komedia. T. 1-3. Warszawa 1956
 35. Koźniewski, Kazimierz – Historia co tydzień : szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950. Warszawa 1977
 36. Holderlin, Fryderyk – Pod brzemieniem mego losu : Listy, Hyperion. Warszawa 1976
 37. Praz, Mario – Mnemosyne : rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Warszawa 1981
 38. Klerk heroiczny : wspomnienia o Karolu Irzykowskim. Kraków 1976
 39. Staff, Leopold – Wiersze zebrane. T. 1-5. Warszawa 1955
 40. Strusiński, Michał – Między prawdą a zmyśleniem : szkice o nowoczesnej prozie polskiej. Kraków 1978
 41. Brzękowski, Jan – Szkice literackie i artystyczne 1925-1970. Kraków 1978
 42. Ważyk, Adam – Dziwna historia awangardy. Warszawa 1976
 43. Waldorff, Jerzy – Fidrek. Warszawa 1989
 44. Manifesty romantyzmu 1790-1830 : Anglia, Niemcy, Francja. Warszawa 1975
 45. Wyka, Kazimierz – Życie na niby ; Pamiętnik po klęsce. Kraków-Wrocław 1984
 46. Parandowski, Jan – Alchemia słowa. Warszawa 1965
 47. Sadkowski, Wacław – Drogi i rozdroża literatury Zachodu. Warszawa 1968
 48. Andrzejewski, Jerzy – Intermezzo i inne opowiadania. Warszawa 1986
 49. Trznadel, Jacek – Róże trzecie : szkice o poezji współczesnej. Warszawa 1966
 50. Capek, Karol – Krakatit. Warszawa 1960
 51. Łaguna, Piotr – Ironia jako postawa i jako wyraz. Kraków-Wrocław 1984
 52. Sikora, Adam – Towiański i rozterki romantyzmu. Warszawa 1969
 53. Brandys, Kazimierz – Sposób bycia ; Bardzo starzy oboje. Warszawa 1965
 54. Krasiński, Zygmunt - Listy do Delfiny Potockiej. T. 1. Warszawa: PIW 1975  (Biblioteka Poezji i Prozy)
 55. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta - Słownik współczesnego teatru : twórcy, teatry, teorie. Warszawa: WAiF, 1980
 56. Krukowski, Kazimierz - Moja Warszawka. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza, 1957
 57. Miciński, Tadeusz - Utwory dramatyczne. T. 2. : W mrokach Złotego Pałacu czyli Bazilissa Teofanu. Kraków: WL, 1979
 58. Siverta, Tadeusz (red.) - Teatr polski w latach 1890-1918. Cz. 1, Zabór austriacki i pruski. Warszawa: PWN, 1987 (Dzieje Teatru Polskiego. T. 4.)

WRZESIEŃ 2019

 1. Szulborska-Łukaszewicz, Joanna – Artysto Scen Polskich powiedz nam z czego żyjesz? Kraków 2015
 2. Pollakówna, Joanna – Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939. Warszawa 1982
 3. Gutkowska-Rychlewska, Maria – Historia ubiorów. Wrocław [i in.] 1968
 4. Białostocki, Jan – Sztuka cenniejsza niż złoto : opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. T. 1-2. Warszawa 1974
 5. Dobrowolski, Tadeusz – Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat. Wrocław [i in.] 1976
 6. Porębski, Mieczysław – Dzieje sztuki w zarysie. T. 1: Od paleolitu po wieki średnie. Warszawa 1979
 7. Porębski, Mieczysław – Dzieje sztuki w zarysie. T. 3: Wiek XIX i XX. Warszawa 1988
 8. Lajta, Edit – Malarstwo francuskie od gotyku do renesansu. Warszawa 1974
 9. Hartwig, Edward – Kulisy teatru. Warszawa 1969
 10. Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814. Oprac. Eugeniusz Szwankowski. Wrocław 1954. (Materiały do Dziejów Teatru Polskiego; t. 1)
 11. Bab, Juliusz – Teatr współczesny : od Meiningeńczyków do Piscatora. Warszawa 1959
 12. Nicole, Allardyce – Dzieje teatru. Warszawa 1977
 13. Teatr krajów zachodniej Europy XIX i początku XX wieku. Cz. 3: Teatr francuski od 1848 do 1914 r. Warszawa-Łódź 1955
 14. Who is who w Polsce : encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. [T.]: A-Mlo. Wyd. 8. Poznań 2009
 15. Lewański, Julian – Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce. Warszawa 1981
 16. Giraudoux, Jean – Teatr. Warszawa 1957
 17. Byron, George Gordon – Wędrówki Childe Harolda ; Dramaty. Warszawa 1955. (Z Pism Byrona)
 18. Kasprowicz, Jan – Pisma zebrane. T. 1-2: Utwory literackie. Kraków 1973-1974
 19. O’Neill, Eugene – Teatr. Warszawa 1973
 20. Zaduszki – Wyspiański : rok Stanisława Wyspiańskiego : Festiwal Wyspiański 2007. Kraków 2007
 21. Morawiec, Elżbieta ; Madeyski, Jerzy – Józef Szajna : (plastyka, teatr). Kraków 1974
 22. Miłosz, Czesław – Nieobjęta ziemia. Kraków 1988
 23. Wyspiański, Stanisław – Dzieła zebrane. T. 1, 3, 5, 6, 8-14. Kraków 1958-1966  (11 vol.)
 24. [Laurence] Olivier. Oprac. Logan Gourlay. Warszawa 1977. (Artyści)
 25. Mongredien, Georges – Życie prywatne Moliera. Warszawa 1977. (Artyści)
 26. Stanisław Wyspiański – Wesele : stulecie śmierci artysty. Łódź 2007
 27. Meyer, G. R. – O czym mówią pradawne zabytki kulturalne : mały przewodnik po Muzeum Sztuki Azji Mniejszej. Berlin 1975
 28. Szaniawski, Jerzy – Dwa teatry : komedia w trzech aktach. Kraków 1987
 29. Boguszewska, Teresa – Kiedy idę do mojego Boga. Warszawa-Kraków 1988
 30. Bosiak, Wanda Zofia – Z dna swojego smutku. Kraków 1989
 31. Wilson, Ian – Całun turyński. [B. m., po 1978]
 32. Ordyński, Ryszard – Z mojej włóczęgi. Kraków 1956
 33. Wierzyński, Kazimierz – Poezje wybrane : 1951-1964. Kraków 1972
 34. Szaniawski, Jerzy – W pobliżu teatru. Kraków 1956
 35. Helman, Alicja – Co to jest kino? : panorama myśli filmowej. Warszawa 1978
 36. Hausbrandt, Andrzej – Zofia Kucówna : szkic do portretu aktorki. Warszawa 1977
 37. Mackiewicz, Stanisław Cat - Dostojewski. Kraków 2013
 38. Staff, Leopold – Poezje. T. 1: 1898 do 1908 ; T. 2: 1909 do 1914 ; T. 3: 1915 do 1944. Warszawa 1953
 39. Reymont, Władysław Stanisław – Chłopi. T. 2: Wiosna, lato. Warszawa 1953
 40. Szaniawski, Jerzy – Dramaty wybrane. Kraków 1973
 41. Tuwim, Julian – Kwiaty polskie. Warszawa 1978
 42. Natanson, Wojciech – Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 43. Dąbrowski, Stanisław ; Górski, Ryszard – Kazimierz Kamiński. Warszawa 1956
 44. Czechowicz, Józef – Wiersze wybrane. Warszawa 1955
 45. Teokryt – Sielanki. Warszawa 1973
 46. Bryll, Ernest – Rok polski. Warszawa 1978
 47. Bakalarz, Julia Stanisława – Głębia przyzywa głębię. Kraków 1994
 48. Eucharystia z Ojcem świętym Benedyktem XVI : Błonia krakowskie 28 maja 2006 r. Kraków 2006
 49. Ludwikowski, Leszek – Sukiennice. Warszawa 1989. (Zwiedzamy Zabytki i Muzea)
 50. Krasiński, Edward – Stefan Jaracz. Warszawa 1976
 51. Wajda, Kazimierz ; Vogelfanger, Henryk – Szczepko i Tońko : dialogi radiowe z „Wesołej lwowskiej fali”. Reprint, Lwów 1934. Wrocław 1989
 52. Iwaszkiewicz, Jarosław – Śpiewnik włoski : wiersze. Warszawa 1978
 53. Gazda, Grzegorz – Futuryzm w Polsce. Wrocław [i in.] 1974
 54. Opacki, Ireneusz – Poezja romantyczna przełomów : szkice. Wrocław [i in.] 1972
 55. Fik, Ignacy – Wybór pism krytycznych. Warszawa 1961
 56. Bolecki, Włodzimierz – Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. Kraków 1999
 57. Zieliński, Jan – Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin [1990]
 58. Hamsun, Knut – Błogosławieństwo ziemi. Izabelin [1991]. (Dzieła Wybrane; t. 4)
 59. Makowiecki, Andrzej Z. – Młodopolski portret artysty. Warszawa 1971
 60. Szkłowski, Wiktor – O prozie : rozważania i analizy. T. 2. Warszawa 1964
 61. Sandauer, Artur – Samobójstwo Mitrydatesa : eseje. Warszawa 1968
 62. Szczepański, Jan Józef - Historyjki. Warszawa 1990
 63. Szczypiorski, Andrzej – Z notatnika stanu rzeczy. Poznań 1989
 64. Hawthorne, Nathaniel – Diabeł w rękopisie. Warszawa 1985
 65. Mochnacki, Maurycy – O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Łódź 1985
 66. Iwaszkiewicz, Jarosław – Ludzie i książki. Warszawa 1983. (Dzieła)
 67. Berent, Wacław – Nurt. Warszawa 1958. (Dzieła Wybrane)
 68. Przybylski, Ryszard – To jest klasycyzm. Warszawa 1978
 69. Irzykowski, Karol – Cięższy i lżejszy kaliber : krytyki i eseje. Warszawa 1957
 70. Andrzejewski, Jerzy – Ład serca. Warszawa 1983
 71. Dostojewski, Fiodor – O literaturze i sztuce. Kraków 1976
 72. Stempowski, Jerzy – Eseje. Kraków 1984
 73. Nastulanka, Krystyna – Sami o sobie : rozmowy z pisarzami i uczonymi. Warszawa 1975
 74. Opacki, Ireneusz – Poetyckie dialogi z kontekstem : szkice o poezji XX wieku. Katowice 1979
 75. Balcerzan, Edward – Oprócz głosu : szkice krytycznoliterackie. Warszawa 1971
 76. Sandauer, Artur – Matecznik literacki. Kraków 1972
 77. Lichniak, Zygmunt – Zanim powstanie panorama. (Wobec literatury polskiej na emigracji). Warszawa 1983
 78. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny. Kraków 1985. (Z Pieśni Polskich)
 79. Aleksander Fredro "Śluby panieńskie" / oprac. Jakub Z. Lichański. Warszawa 1990. (Przewodnik po lekturach; 6)
 80. Dramat - teatr / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976. (Wprowadzenie do Nauki o Teatrze; t. 1)
 81. Dekker, Thomas - Szewskie święto albo Szlachetne rzemiosło. Kraków 1979
 82. Marczak-Oborski, Stanisław - Teatr w Polsce 1918-1939 : wielkie ośrodki. Warszawa 1984
 83. Pitera, Zbigniew - Leksykon reżyserów filmowych : reżyserzy zagraniczni. Warszawa 1978
 84. Bogusławski, Wojciech - Dzieje Teatru Narodowego... oraz Wiadomość o życiu sławnych artystów. Warszawa 1965
 85. Brassai - Rozmowy z Picassem. Warszawa 1979
 86. Witkiewicz, Stanisław Ignacy - Jedyne wyjście : powieść. Warszawa 1968
 87. Rostworowski, Karol Hubert - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1967
 88. Wołoszynowski, Julian - Szkice teatralne i literackie. Kraków 1970
 89. Lau, Jerzy - Teatr artystów "Cricot". Kraków 1967
 90. Sandauer, Artur - Zebrane pisma krytyczne. T. 1-3. Warszawa 1981
 91. Kruczkowski, Leon - Dramaty. Warszawa 1977
 92. Bryll, Ernest - Rzecz listopadowa ; Kurdesz. Warszawa 1969
 93. Rożek, Michał - Panteon narodowy na Skałce. Kraków 1987
 94. Brandstaetter, Roman - Ja jestem Żyd z Wesela. Poznań 1983

PAŹDZIERNIK 2019

 1. Kleiner, Juliusz – Zarys dziejów literatury polskiej od początków do 1918 r. Wrocław [i in.] 1968
 2. Bazylow, Ludwik – Historia powszechna 1789-1918. Warszawa 1981
 3. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – W małym dworku ; Szewcy. Kraków 1948
 4. Płażewski, Jerzy – Historia filmu dla każdego (1895-1980). Warszawa 1986
 5. Wittlin, Tadeusz – Ostatnia cyganeria. Warszawa 1989
 6. Dyoniziak, Ryszard – Postacie miłości : przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce. Kraków 1995
 7. Brzękowski, Jan – W Krakowie i w Paryżu : wspomnienia i szkice. Warszawa 1968
 8. Gerould, Daniel C. – Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Warszawa 1981
 9. Tyloch, Witold – Dzieje ksiąg Starego Testamentu : szkice z krytyki biblijnej. Warszawa 1985
 10. Marczak-Oborski, Stanisław - Iskier przewodnik teatralny. Warszawa 1971
 11. Kultura Polski Ludowej. Warszawa 1966
 12. Czanerle, Maria – Teatr pokolenia. Łódź 1964
 13. Mykita-Glensk, Czesława – Życie teatralne Opola. Opole 1976
 14. Wyspiański badany teatrem : wydawnictwo pokonferencyjne. Kraków 29-30 listopada 2001. Kraków 2008
 15. Hutnikiewicz, Artur – Portrety i szkice literackie. Warszawa [i in.] 1976
 16. Nyczek, Tadeusz – Teatr „Pleonazmus”. Warszawa 1979
 17. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. Ludwika Solskiego. Kraków 1997
 18. Szymanowski, Karol – Pisma. T. 1: Pisma muzyczne. Kraków 1984
 19. Perkowska, Małgorzata – Diariusz koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego. Kraków 1990
 20. Kuśniewicz, Andrzej – Lekcja martwego języka. Kraków 1979
 21. Iwaszkiewicz, Jarosław – Teatr Polski w Warszawie 1938-1949. Warszawa 1971
 22. Fielding, Henry – Historia życia Toma Jonesa czyli dzieje podrzutka. T. 1-2. Warszawa 1966
 23. Kelera, Józef – Takie były zabawy, spory w one lata : szkice i felietony teatralne 1968-1972. Wrocław [i in.] 1974
 24. Słowacki, Juliusz - Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny. Warszawa 1958
 25. Iwaszkiewicz, Jarosław – Sława i chwała. [T.] 1. Warszawa 1973
 26. Nowak, Tadeusz – Bielsze nad śnieg. Warszawa 1973
 27. Racine, Jean – Britannicus : tragedie en cinq actes. Bielefeld und Leipzig 1925
 28. Pavlović, Luka - Pozoriśne hronike : knjiga druga. Sarajevo 1972

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 7. Informator Polski 1984/85                                                 
 8. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995
 9. Almanach Sceny Polskiej: T. 10: 1968/1969 ;  T. 16: 1974/1975 ; T. 18: 1976/1977 ; T. 19: 1977/1978 ; T. 22: 1980/1981
 10. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery
 11. Magazyn filmowy
 12. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1974, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989
 13. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 14. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 15. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 16. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 5, 6, 9
 17. Historyka : studia metodologiczne. T. 32: 2002, 37/38: 2007/2008
 18. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 19. Notatnik Teatralny. Zima ‘93/94 (7)
 20. Twórczość
 21. Odra
 22. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010 ; raport roczny 2013 (rok wielkich inwestycji)
 23. Svet a Divadlo. Praha. Roč. 4, č. 4 (1993) ; 8, č. 5 (1997)
 24. Fronda : pismo poświęcone. Nr 7
 25. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 26. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 27. Opcje : dwumiesięcznik kulturalny. R. 1999 nr 4
 28. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 29. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 30. Chip. R. 1997 nr 2
 31. PC World Komputer - lata 1995-2005
 32. Komputer Świat - lata 2000-2005 oraz niektóre nr z 2006
 33. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 34. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007
 35. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014; 149: 2017; 160, 168, 169: 2018
 36. Kultura (Paryż). R. 1990 nr 6, 7/8, 10, 11, 12
 37. Foyer. Lipiec 2004
 38. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 26/27, 34/35, 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83
 39. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (3 egz.)
 40. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 29, 63, 64, 65, 69, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 93, 98
 41. Przegląd "Pod Tytułem". Nr 4: 1998
 42. Magnificat : mensuel. No 147: Fevrier 2005
 43. Mówią Wieki : magazyn historyczny. Nr 404: styczeń 1993; 440: styczeń 1996
 44. Ameryka. Nr 222: zima 1982
 45. Studia Filozoficzne : miesięcznik. Nr 6 (247) : 1986
 46. Kultura Współczesna : filozoficzno-kulturowe konteksty poznania. Nr 1-2 (5-6): 1995
 47. Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. Nr 5 (Fryderyk Nietzsche)
 48. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nr 2: 1983/84
 49. FIDES : biuletyn bibliotek kościelnych. Nr 1/2: 1996
 50. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 1 (60) i 2 (61): 2017
 51. Inspiracje : miesięcznik społeczno kulturalny. Marzec 1991
 52. Biuletyn Informacyjny ZG ZASP. Nr 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 53. Scena. 1975 nr 1; 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3
 54. Pokaz : pismo krytyki artystycznej. R. 1999 nr specjalny
 55. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 56. Format : pismo artystyczne. R. 1994 nr 1-4 (14-17)
 57. Szkice : pismo teatralne. Nr 4 - zielony
 58. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 59. Przegląd Biblioteczny. R. 45: 1977 z. 3: Na pięćdziesięciolecie Przeglądu Bibliotecznego
 60. W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. R. 2011 nr 1 (449)
 61. Przegląd Akademicki : dwutygodnik. R. 1994 nr 2, 3, 4
 62. Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego ZSP. Warszawa 1968
 63. Wyspa : kwartalnik literacki. Nr 3 (27): październik 2013
 64. Znak : miesięcznik. Nr 694: marzec 2013
 65. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland. R. 1967 [nr specjalny]: Pieces Russes et Sovietiques en Pologne = Russian and Soviet plays in Poland : 1945-1966 ; R. 1974 nr 12 ; R. 1975 nr 11/12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1 ; R. 1993 nr 2 ; R. 2000 nr 1/2
 66. Pamiętnik Teatralny
 67. The Pengiun Music Magazine. N 1: 1946 ; 2 i 3: 1947
 68. Divadelni Revue. R. 24: 2013 no 2
 69. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 70. Estudis Escenics : quaderns de l'Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 71. Le Theatre en R.D.A. Le theatre devant un choix historique. No 10: 1980
 72. Theater in der DDR. Das Musiktheater Walter Felsensteins. No 8: 1976
 73. L'Annuele du Theatre. Saison 1981-1982
 74. Theatre en Hongrie 1963. Budapest 1964
 75. World Theatre. Le theatre dans le monde. Vol. XIV,1: janvier fevrier 1965
 76. Nederlands Theater Jaarboek. 19e jaargang seizoen 1969-1970 : toneel, televisiedrama, opera, ballet
 77. Academia : magazyn PAN. R. 2005 nr 4
 78. Dworzanin : magazyn kulturalny. R. 2006 nr 3 (zima)
 79. Posłaniec : miesięcznik katolicki. R. 2007 maj
 80. Didaskalia : gazeta teatralna. Nr 1, 3, 4, 5, 6, 8/9, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 42, 54/55/56, 57, 61/62, 65/66, 67/68, 69, 71, 76, 83, 84, 85/86, 87, 119