Informacje dla kandydatów

                                Kraków, 3 lipca 2017 r.

KOMUNIKAT
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Aktorskiego po przeprowadzeniu egzaminów wstępnych na I rok studiów Wydziału Aktorskiego w roku akademickim 2017/2018 postanowiła, że niżej wymienione osoby zdały egzamin wstępny
i zostały przyjęte w poczet studentów:


- specjalność aktorstwo dramatyczne
 
1    Czarnik    Alicja
2    Fret    Jakub
3    Gawroński    Łukasz
4    Gazda    Vanessa
5    Godlewski    Krzysztof
6    Iwaszkiewicz    Michał
7    Janiszewski    Piotr
8    Janosz    Weronika
9    Kłodnicki    Michał
10    Kozłowska    Maria
11    Krystek    Weronika
12    Kwapisiewicz    Jan
13    Łuć    Jan
14    Michnacka    Maja
15    Pachelska    Katarzyna
16    Płudowska    Aniela
17    Przestrzelski    Michał
18    Sroka    Aleksandra
19    Trzcińska    Ida
20    Wietrzyński    Adam
21    Wójtowicz    Michał
22    Zielonka    Justyna
       
       
       


specjalność wokalno – aktorska

1    Cebulski    Patryk
2    Dąbrowski    Marcin
3    Kieś    Adrianna
4    Lipski    Marcin
5    Łabno    Agata
6    Muszyńska    Daria
7    Polewany    Katarzyna
8    Wróblewski    SzymonPozostali kandydaci również zdali egzamin wstępny lecz nie zostali przyjęci w poczet studentów z powodu braku miejsc na danej specjalności:

- aktorstwo dramatyczne

1    Bielecka    Natalia
2    Bigora    Anna
3    Cybulski    Krzysztof
4    Czerniecka    Nikola
5    Dorociak    Adrianna
6    Goska    Klaudia
7    Jonasz    Marlena
8    Kocoń    Magdalena
9    Litwic    Justyna
       specjalność wokalno – aktorska

1    Daukszo    MonikaW/w osoby powinny w terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia podjęcia decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dokonać wpisu na I rok WA w Krakowie. Można to zrobić osobiście, podpisując decyzję Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zgłoszenia można dokonać również faxem, przesyłając na nr tel. 012 422 02 09 podpisane własnoręcznie podanie o wpisanie na listę studentów, względnie mailem na adres dziekanat@pwst.krakow.pl z podaniem swojego numeru dowodu osobistego – kandydaci dokonujący wpisu za pośrednictwem faxu lub maila proszeni są o niezwłoczne złożenie oryginalnego własnoręcznego podpisu na decyzji.

                                                                  Przewodniczący Wydziałowej Komisji   Rekrutacyjnejdr hab. Adam Nawojczyk

Kolejność osób na wszystkich listach jest alfabetyczna.
Pozostałe nie wymienione osoby nie zdały egzaminu wstępnego.