konkurs na 2 stanowiska adiunkta WRD

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na dwa stanowiska: adiunkta w pełnym i niepełnym wymiarze etatu na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie w dziedzinie sztuk teatralnych kierunek reżyseria

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) i posiadające :

1. minimum stopień naukowy doktora, doktora sztuki                                                                                         2. znaczący dorobek artystyczny oraz dydaktyczny,                                                                                            3. pozytywne opinie o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowo - dydaktycznej zebrane w trakcie przewodu na stopień naukowy                                                                                                                                         4. kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta winien być czynnym zawodowo reżyserem

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PWST Kraków ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:

1. podanie kandydata                                                                                                                            2. życiorys                                                                                                                                       3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie                                                                          4. odpis dyplomu ukończenia studiów                                                                                                           5. dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego                                                                                   6. informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym potwierdzone opinią wg pkt. 3 kryteriów kwalifikacyjnych                         7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku adiunkta 8. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Termin zgłoszeń upływa z dniem 28 września 2017 r.                                                                                  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 września 2017 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.