konkurs na asystenta

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim w Krakowie na dwa stanowiska asystenta na czas określony w dziedzinie sztuk teatralnych 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz: 

  1. posiadające tytuł magistra

  2. kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta w dziedzinie przedmiotów kształcenia kierunkowego winien być czynnym zawodowo aktorem lub reżyserem

  3. kandydat nie spełniający warunków pkt. 2 winien wykazać się osiągnięciami w pracy artystycznej.

 

Osoby zainteresowane winne złożyć w Kadrach PWST ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:

  1. podanie kandydata

  2. życiorys

  3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  4. odpis dyplomu ukończenia studiów

  5. list referencyjny

  6. informacje o dorobku artystycznym, względnie dydaktycznym

7. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta

8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 września 2017 r.

 

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.