konkurs na wykładowcę

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim na stanowisko wykładowcy w niepełnym wymiarze etatu na czas określony w dziedzinie sztuk teatralnych do prowadzenia przedmiotów : elementarne zadania aktorskie, proza 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz mogące się wykazać:

 1. posiadaniem tytułu magistra

 2. predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym

 3. pięcioletnim stażem pracy

 4. czynnym wykonywaniem zawodu aktora lub reżysera

 5. kandydat nie spełniający warunków pkt 3 i 4 winien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w pracy artystycznej lub dydaktycznej

Osoby zainteresowane winne złożyć w Dziale Kadr PWST Kraków ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:

 1. podanie kandydata

 2. życiorys

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie

 4. list referencyjny

 5. informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym

 6. odpis dyplomu ukończenia studiów

 7. zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku wykładowcy

8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 września 2017 r.

 

PWST im. L. Solskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.