Zasady rekrutacji na Wydział Aktorski AST Kraków

dot. rekrutacji na Wydział Aktorski w Krakowie

na rok akademicki 2021/2022

 

KOMUNIKAT nr 1 

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na Wydziale Aktorskim  AST  w Krakowie  wynosi  150 zł

 W przypadku zdawania egzaminu  na Wydział Aktorski w Krakowie na obydwie specjalności (aktorstwo dramatyczne oraz wokalno aktorska) kandydat dokonuje tylko jednej opłaty  czyli 150 zł .

 

KOMUNIKAT nr 2

Zaświadczenia lekarskie podpisane przez lekarza medycyny pracy będą wymagane w trzecim etapie.

Skierowania do lekarza medycyny pracy będą wydawane kandydatom, którzy przejdą do III etapu.

W I i II etapie zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane.

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI WA 2021/2022 - EGZAMINY WSTĘPNE ONLINE

Drodzy Kandydatki i Kandydaci,

w związku z nieustępującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 postępowanie kwalifikikacyjne na Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie przebiegać będzie tak jak w poprzednim roku.   

I i II etap eliminacji  będą się odbywać zdalnie, na platformie MS TEAMS. Mamy nadzieję, że trzeci, konkursowy etap, uda nam się przeprowadzić w siedzibie Uczelni. Gdyby jednak – z uwagi na sytuację epidemiologiczną – okazało się to niemożliwe, on także odbędzie się online.

Nie ulegają zmianie wymagania dotyczące rejestracji w systemie IRK, przygotowania repertuaru, czyli zalecanych utworów literackich i piosenek, a także kryteria i sposób oceniania kandydatów przez komisje – wszystkie te informacje zawarte są w zamieszczonych  na końcu niniejszego komunikatu  Zasadach i trybie postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w  Krakowie w roku akademickim 2021/2022.

Terminy egzaminów wstępnych:

29 czerwca do 4 lipca 2021  – I etap eliminacji

5 lipca do 11 lipca 2021  – II etap eliminacji

13 lipca do 24 lipca 2021  – III etap eliminacji

Kandydaci proszeni są o przygotowanie następujących materiałów filmowych, których komplet należy przesłać na swoje konto w systemie IRK w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2021 r. do godz. 23.59

1. Video wizytówka

Krótkie nagranie prezentujące kandydata, prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, wzrostu, miejsca pochodzenia, daty uzyskania matury; filmik trwający maksymalnie 1,5 minuty powinien pokazać zarówno zbliżenie twarzy, jak i całą sylwetkę kandydata.

2. Repertuar przygotowany do I etapu:

» na specjalność aktorstwo dramatyczne – całość nagrania nie może przekroczyć 3 minut

•  jeden wiersz
•  jeden fragment prozy

» na specjalność wokalno-aktorską – całość nagrania nie może przekroczyć 5 minut

•  jeden wiersz
•  jeden fragment prozy
•  jedna piosenka

Prosimy o nagrania przygotowane w półzbliżeniu (planie bliskim).

3. Repertuar przygotowany do II etapu:

» na specjalność aktorstwo dramatyczne – całość nagrania nie może przekroczyć 12 minut

•  pozostałe wymagane w zasadach rekrutacji wiersze, fragmenty prozy i piosenki 
•  etiudy ruchowo-rytmiczne, wykonane zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w filmie poniżej

» na specjalność wokalno-aktorską – całość nagrania nie może przekroczyć 15 minut 

•  pozostałe wymagane w zasadach rekrutacji  wiersze, fragmenty prozy i piosenki
•  etiudy ruchowo-rytmiczne, wykonane zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w filmie poniżej

Kandydat może samodzielnie zadecydować o rodzaju kadru, w jakim będzie nagrany dany utwór. Ważne, aby  był dobrze widoczny i słyszalny. Konieczne jest, aby przynajmniej jeden utwór nagrany został w zbliżeniu i przynajmniej jeden w dalekim planie, z użyciem pełnego, wyrazistego głosu.
Etiuda ruchowa powinna  być  nagrana w pełnym planie, z widoczną całą sylwetką, ubraną w kostium gimnastyczny. Filmiki muszą być nagrywane w dobrze oświetlonym, wyciszonym pomieszczeniu, na jasnym tle, bez montażu i efektów specjalnych; prosimy potraktować obiektyw jak czułego i uważnego widza. Oczekujemy nagrań  dobrej jakości, w układzie poziomym, w formacie 16:9 o rozdzielczości HD 720p tj. 1280x720 pikseli z liczbą klatek 24 lub 25kl./s.

Zalecamy umieszczenie filmu na założonym przez kandydata zamkniętym koncie w serwisie internetowym YouTube w postaci playlisty jak w filmie poniżej. Każdy utwór umieszczony w playliście musi być opisany wg wzoru: imię i nazwisko-wizytówka;  imię i nazwisko tytuł wiersza/prozy-I-etap; imię i nazwisko-tytuł wiersza/prozy- II-etap itp. a link z playlistą wgrany do systemu IRK.

Aby to zrobić należy zalogować się do portalu IRK,  przejść do zakładki Wyniki, po jej otwarciu zjechać w dół do pola pozwalającego na zapisanie linku prowadzącego do utworzonej playlisty. Po umieszczeniu linku należy upewnić się, że został on poprawnie dodany za pomocą przycisku Otwórz playlistę na YT nr1, a następnie zatwierdzić link za pomocą przycisku Zapisz etap wyniki.

Oczekujemy kompletu nagrań, czyli wizytówki, repertuaru I eliminacji oraz repertuaru II eliminacji. Wprowadzone dane zostaną sprawdzone. W przypadku pozytywnej weryfikacji kandydat otrzyma informację o wpisaniu na listę przystępujących do egzaminu. W przypadku braku wszystkich wymaganych pozycji nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Nie ma możliwości późniejszego dosyłania materiałów, wymiany materiałów filmowych po uzyskaniu potwierdzenia ich przyjęcia, ani zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.

Linki do nagrań należy przesłać za pośrednictwem konta w systemie IRK do dnia 21 czerwca 2021 roku do godz. 23:59.


PRZEBIEG EGZAMINÓW – I ETAP ELIMINACJI

Komisja Egzaminacyjna złożona z trzech pedagogów ogląda przysłane przez kandydatów materiały oraz wydaje ocenę pozytywną lub negatywną. Kandydaci, którzy uzyskali wynik pozytywny, przechodzą do następnego etapu.
O wyniku kandydat zostanie poinformowany drogą mailową.

PRZEBIEG  EGZAMINÓW – II ETAP ELIMINACJI

II etap eliminacji składa się z dwóch etapów, najpierw Podkomisja ds. oceny podstawowych predyspozycji ocenia warunki kandydata w zakresie głosu, wymowy, ruchu i poczucia rytmu, potem do pracy przystępuje Komisja ds. interpretacji tekstu.  Komisja ta, złożona z trzech pedagogów, ogląda nadesłane materiały, a następnie łączy się z kandydatem na video konferencję na platformie MS TEAMS. Komisja może poprosić kandydata o zaprezentowanie fragmentu przygotowanego utworu, zaśpiewanie piosenki,  wykonanie zadania ruchowego lub aktorskiego.
O terminie połączenia kandydat zostanie poinformowany drogą mailową.
Zalecamy wcześniejsze zainstalowanie aplikacji MS TEAMS i zadbanie o dobre, stabilne łącze internetowe, rekomendujemy korzystanie z połączenia kablowego. Prosimy także o zabezpieczenie spokojnej, dość dużej i dobrze oświetlonej przestrzeni, w której zdający będzie mógł bezpiecznie wykonać polecone przez Komisję zadania.  Na godzinę przed planowanym wejściem na egzamin, osoba z dziekanatu połączy się z kandydatem, aby sprawdzić czy działanie aplikacji  nie budzi zastrzeżeń.

Ten etap eliminacji również kończy się oceną pozytywną lub negatywną. O wyniku kandydat zostanie poinformowany drogą mailową.

PRZEBIEG  EGZAMINÓW – III ETAP ELIMINACJI

Mamy wielką nadzieję, że w tym etapie spotkamy się z Wami osobiście. Egzamin konkursowy poprzedzony będzie warsztatem aktorskim przeprowadzonym przez Dziekana Wydziału Aktorskiego lub wyznaczonego przez niego pedagoga. Następnie odbędzie się właściwy egzamin przed złożoną z co najmniej 10 osób Komisją Konkursową. Szczegółowe informacje zawarte są w „Zasadach i trybie postępowania kwalifikacyjnego” zamieszczonych na stronie internetowej AST.

Egzamin przeprowadzony zostanie przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności wynikających z zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Kandydaci zostaną podzieleni na niewielkie grupy, tak aby możliwe było zachowanie co najmniej dwumetrowej odległości między nimi, a także między nimi i Komisją.
Szatnie, sale egzaminacyjne, toalety, korytarze będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Do dyspozycji kandydatów będą środki dezynfekujące oraz rękawiczki gumowe. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych. Przed wejściem do budynku AST kandydaci będą wypełniać oświadczenie o stanie zdrowia oraz zostaną poddani zabiegowi mierzenia temperatury.

Gdyby okazało się, że kandydat został zakwalifikowany do III etapu, ale przebywa na kwarantannie dopuszcza się możliwość zdawania przez niego egzaminu konkursowego online.

Jeśli przeprowadzenie końcowego egzaminu w siedzibie AST nie będzie możliwe, ostateczny etap eliminacji odbędzie się także online. Kandydaci,  którzy dostaną się do III etapu otrzymają drogą mailową zadanie aktorskie do samodzielnego wykonania. Będzie to etiuda aktorska lub ćwiczenie na tekście. Link z wykonanym zadaniem powinien być przesłany za pośrednictwem konta w systemie IRK przed rozpoczęciem III etapu eliminacji. Komisja III etapu, złożona co najmniej 10 pedagogów, obejrzy fragmenty nadesłanych materiałów, a następnie połączy się ze zdającym na platformie MS TEAMS. Kandydat otrzyma do wykonania zarówno etiudy aktorskie jak i zadania rytmiczno-ruchowe, a zdający na specjalność wokalno-aktorską będą dodatkowo proszeni o zaprezentowanie przygotowanych utworów muzycznych. W trakcie egzaminu oceniany będzie także ogólny poziom wiedzy kandydata/kandydatki na temat literatury, kultury i sztuki.

Lista osób, które zdały egzaminy wstępne zostanie opublikowana na stronie internetowej AST Kraków.

UWAGA
Kandydatki i Kandydaci, którzy odpadną w II i III etapie eliminacji, ale otrzymają rekomendację zdolności ruchowych od komisji egzaminujących, mogą rekrutować na Wydział Teatru Tańca w Bytomiu bez dokonywania kolejnej opłaty.

Wszystkim Kandydatkom i Kandydatom życzę powodzenia!
Dziekan Wydziału Aktorskiego AST w Krakowie
dr hab. Adam Nawojczyk