Wanda Świątkowska

Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się recepcją dramatów Williama Szekspira, ze szczególnym naciskiem na znaczenie Hamleta w kulturze polskiej (wydała na ten temat trzy monografie: Hamlet.pl. Myślenie „Hamletem” w powojennej kulturze polskiej, Hamleci Jerzego Grotowskiego i Książę. Hamlet Juliusza Osterwy). Zajmuje się historią Reduty i edycją krytyczną pism Juliusza Osterwy oraz materiałów źródłowych o Reducie w serii Reducie na stulecie (opracowała Dzienniki wypraw 1938–1939 Juliusza Osterwy, antologię Reduta. Źródła i komentarze, współredagowała publikację pokonferencyjną Reducie na stulecie. Studia i rozpoznania). Jej zainteresowania naukowe obejmują również działalność Teatru Laboratorium i Jerzego Grotowskiego (ostatnio z Dariuszem Kosińskim wydała The Unknown Theatre of Jerzy Grotowski. Performances at the Theatre of 13 Rows 1959–1964) oraz wykorzystanie narzędzi performatyki w badaniach nad teatrem i dramatem. Jest współautorką Od dekoracji do konstrukcji – pierwszego tomu dziejów scenografii polskiej przygotowanego w ramach projektu Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku.

Od 2011 roku pracuje w zespole redakcyjnym Performera, internetowego pisma naukowego wydawanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Na Akademii Sztuk Teatralnych prowadzi zajęcia z dramatu polskiego i powszechnego.

ORCID: 0000-0002-8470-5643