Zasady rekrutacji WRD

Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie

• kierunek: reżyseria, specjalność: reżyseria teatralna
• kierunek: reżyseria, specjalność: dramaturgia

ZASADY REKRUTACJI NA WRD w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Kierunek: reżyseria, specjalność: reżyseria teatralna

TERMIN zakończenia rejestracji i nadsyłania prac pisemnych zostaje przedłużony do  31 sierpnia 2020 r. godz. 23:59.
Prace pisemne, zgodne z dotychczasowymi zasadami rekrutacji, prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2020 r. na adres mailowy rekrutacja.wrd2020@gmail.com

I etap – zapoznanie się przez Komisję Rekrutacyjną z pracą pisemną kandydata. Ta część postępowania ma charakter selekcyjny i nie jest punktowana

II etap – obrona pracy pisemnej złożonej przez kandydata

Etap II będzie odbywał się online na platformie cyfrowej MS TEAMS.  Kandydat, który zakwalifikuje się do tego etapu, zostanie przed egzaminem poinstruowany jak korzystać z programu TEAMS, a następnie w wyznaczonym dniu, o wyznaczonej godzinie połączy się online z Komisją Rekrutacyjną. 

III etap – kandydat przeprowadza próbę zadanej i uprzednio przygotowanej sceny z aktorami

Etap III odbędzie się w budynku AST z zachowaniem wszelkich, niezbędnych środków ostrożności i wymogów sanitarno-epidemiologicznych.  Kandydaci zobowiązani będą do przygotowania wybranej sceny z egzemplarza z udziałem maksymalnie 2 osób, w salach AST. Kandydaci będą pracowali wyłącznie z grupą wybranych wcześniej przez Komisję aktorów i studentów WA AST. Czas trwania sceny nie powinien przekraczać 10 minut.

IV Etap rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca umiejętności, wiedzę i predyspozycje kandydata do studiów reżyserskich.

Kandydaci:

1) legitymujący się tzw. „nową maturą”

• rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca umiejętności, wiedzę i predyspozycje kandydata do studiów reżyserskich  (w budynku AST )

• Przeliczenie oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym

2) legitymujący się tzw. „starą maturą”

3) z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną

4) obcokrajowcy deklarujący studiowanie w AST na zasadach odpłatności

• rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca umiejętności, wiedzę i predyspozycje kandydata do studiów reżyserskich (w budynku AST)

• druga rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzana jest ogólna wrażliwość teatralna kandydata, w tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów. (w budynku AST )

5) Kandydaci z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma oraz laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

• rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca umiejętności, wiedzę i predyspozycje kandydata do studiów reżyserskich (w budynku AST)

• po przedłożeniu w/w dyplomu kandydaci uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 10 punktów.

 


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

• 18 września – pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do etapu II

19 września – instruktarz korzystania z platformy TEAMS i próbne łączenie online z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu

21-22 września – Etap II – obrona pracy pisemnej złożonej przez kandydata (online)

24-26 września – Etap III – praca nad wybraną sceną i jej prezentacja przed Komisją  (w AST)

28 września – Etap IV – rozmowa kwalifikacyjna (w AST)

W wypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudności i ograniczeń w związku z sytuacją epidemiologiczną, Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia całości postępowania kwalifikacyjnego online. Jeśli nastąpi taka konieczność, wszyscy kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni o zmianie trybu postępowania.

WARIANT ONLINE ETAPU III

Kandydaci przeprowadzą próby online z aktorami wybranej z egzemplarza sceny. Kandydat i aktorzy będą pracowali zdalnie na platformie TEAMS.  AST umożliwi i technicznie przygotuje warunki pracy online. Kandydaci będą zobowiązani do pracy wyłącznie z aktorami i studentami z grupy wybranej wcześniej przez Komisję. Przed rozpoczęciem prób odbędzie się spotkanie online kandydatów z aktorami i pracownikami AST, w trakcie którego wszyscy otrzymają szczegółowe instrukcje posługiwania się programem TEAMS. W trackie prób AST zapewni wszystkim kandydatom możliwość uzyskania pomocy i zdalnych konsultacji z informatykiem. W przygotowanej scenie będzie mogło wziąć udział od 1 do 3 osób, czas trwania sceny - maksymalnie 10 minut. Przygotowana scena zostanie zaprezentowana Komisji (Komisja będzie obserwatorem w tle) w formie transmisji live podczas połączenia online z kandydatem i aktorami, w wyznaczonym dniu i godzinie.

WARIANT ONLINE ETAPU IV (w zależności od posiadanej matury)

Kandydaci:

1) legitymujący się tzw. „nową maturą”

• rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca umiejętności, wiedzę i predyspozycje kandydata do studiów reżyserskich (rozmowa online odbędzie się na platformie MS Teams)

• Przeliczenie oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym

2) legitymujący się tzw. „starą maturą”

3) z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną

4) obcokrajowcy deklarujący studiowanie w AST na zasadach odpłatności

• rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca umiejętności, wiedzę i predyspozycje kandydata do studiów reżyserskich (rozmowa online odbędzie się na platformie MS Teams)

• druga rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzana jest ogólna wrażliwość teatralna kandydata, w tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów (rozmowa online odbędzie się na platformie MS Teams)

5) Kandydaci z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma oraz laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

• rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca umiejętności, wiedzę i predyspozycje kandydata do studiów reżyserskich (rozmowa online odbędzie się na platformie MS Teams)

• po przedłożeniu w/w dyplomu kandydaci uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 10 punktów.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W WYPADKU EGZAMINU ONLINE:

• 18 września – pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do etapu II

• 19 września – instruktarz korzystania z platformy TEAMS i próbne łączenie online z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu

• 21 - 22 września – Etap II – obrona pracy pisemnej złożonej przez kandydata (online)

• 23 - 25 września – Etap III – praca nad wybraną sceną i jej prezentacja przed Komisją

• 26 września –  Etap IV – rozmowa kwalifikacyjna

 

UWAGI TECHNICZNE:

• W wypadku wszystkich etapów postępowania online wymagane będzie stabilne łącze internetowe.

• Niektóre przeglądarki i ustawienia systemowe (szczególnie systemu IOS) utrudniają korzystanie z programu TEAMS, stąd konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie połączenia z kandydatem).

ZASADY REKRUTACJI NA WRD w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Kierunek: reżyseria, specjalność: dramaturgia

TERMIN zakończenia rejestracji i nadsyłania prac pisemnych zostaje przedłużony do  31 sierpnia 2020 r. godz. 23:59.
Prace pisemne, zgodne z dotychczasowymi zasadami rekrutacji, prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2020 r. na adres mailowy rekrutacja.wrd2020@gmail.com

I etap – zapoznanie się przez Komisję Rekrutacyjną z pracą pisemną kandydata. Ta część postępowania ma charakter selekcyjny i nie jest punktowana.

II etap – obrona pracy pisemnej złożonej przez kandydata

Etap II będzie odbywał się online na platformie cyfrowej MS TEAMS.  Kandydat, który zakwalifikuje się do tego etapu, zostanie przed egzaminem poinstruowany jak korzystać z programu TEAMS, a następnie w wyznaczonym dniu, o wyznaczonej godzinie połączy się online z Komisją Rekrutacyjną.

III etap – analiza pokazanej kandydatom sceny według zadanego kryterium dramaturgicznego

Etap III odbędzie się w budynku AST z zachowaniem wszelkich, niezbędnych środków ostrożności i wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

IV etap – w zależności od posiadanej matury:

Kandydaci:

1) legitymujący się tzw. „nową maturą”

• Rozmowa kwalifikacyjna na bazie 8 wyznaczonych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem wybranego przez kandydata dramatu, a także sprawdzająca wiedzę, umiejętności i predyspozycje kandydata do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu – komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów (w budynku AST )

• Przeliczenie oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym

2) legitymujący się tzw. „starą maturą”

3) z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną

4) obcokrajowcy deklarujący studiowanie w AST na zasadach odpłatności

• Rozmowa kwalifikacyjna na bazie 8 wyznaczonych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem wybranego przez kandydata dramatu, a także sprawdzająca wiedzę, umiejętności i predyspozycje kandydata do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu – komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów (w budynku AST )

• druga rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzana jest ogólna wrażliwość teatralna kandydata, w tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów (w budynku AST )

5) Kandydaci z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma oraz laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

• Rozmowa kwalifikacyjna na bazie 8 wyznaczonych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem wybranego przez kandydata dramatu, a także sprawdzająca wiedzę, umiejętności i predyspozycje kandydata do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu – komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów (w budynku AST )

• po przedłożeniu w/w dyplomu kandydaci uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 10 punktów (w budynku AST)

Lista lektur dla kandydatów na specjalność dramaturgia

1. Eurypides Medea

2. William Shakespeare Wieczór Trzech Króli

3. Jean Racine Fedra

4. Georg Büchner Woyzeck

5. Stanisław Wyspiański Sędziowie

6. Henrik Ibsen Dom lalki (Nora)

7. Samuel Beckett Końcówka

8. Paweł Demirski Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty

W wypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudności i ograniczeń w związku z sytuacją   epidemiologiczną, Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia całości postępowania kwalifikacyjnego online. Jeśli nastąpi taka konieczność, wszyscy kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni o zmianie trybu postępowania.

WARIANT ONLINE ETAPU III

Analiza online sceny udostępnionej podczas spotkania za pośrednictwem serwisu vimeo według zadanego kryterium dramaturgicznego. Analiza online odbędzie się na platformie MS Teams.

WARIANT ONLINE ETAPU IV (w zależności od posiadanej matury)

Kandydaci:

1) legitymujący się tzw. „nową maturą”

• Rozmowa kwalifikacyjna online na bazie 8 wyznaczonych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem wybranego przez kandydata dramatu, a także sprawdzająca wiedzę, umiejętności i predyspozycje kandydata do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu – komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów (rozmowa online odbędzie się na platformie MS Teams)

• Przeliczenie oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym

2) legitymujący się tzw. „starą maturą”

3) z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną

4) obcokrajowcy deklarujący studiowanie w AST na zasadach odpłatności

• Rozmowa kwalifikacyjna online na bazie 8 wyznaczonych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem wybranego przez kandydata dramatu, a także sprawdzająca wiedzę, umiejętności i predyspozycje kandydata do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu – Komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów (rozmowa online odbędzie się na platformie MS Teams)

• druga rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzana jest ogólna wrażliwość teatralna kandydata, w tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów (rozmowa online odbędzie się na platformie MS Teams)

5) Kandydaci z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma oraz laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

• Rozmowa kwalifikacyjna online na bazie 8 wyznaczonych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem wybranego przez kandydata dramatu, a także sprawdzająca wiedzę, umiejętności i predyspozycje kandydata do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu – Komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów (rozmowa online odbędzie się na platformie MS Teams)

• po przedłożeniu w/w dyplomu kandydaci uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 10 punktów.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

• 18 września - pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do etapu II

• 23-25 września – Etap II – IV

UWAGI TECHNICZNE:

• W wypadku wszystkich etapów postępowania online wymagane będzie stabilne łącze internetowe.

• Niektóre przeglądarki i ustawienia systemowe (szczególnie systemu IOS) utrudniają korzystanie z programu TEAMS, stąd konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie połączenia z kandydatem.Link do pracowni dramaturgicznej