Modernizacja obiektów dydaktycznych PWST

W 2015 r. PWST zrealizowała zadanie
 Modernizacja obiektów dydaktycznych PWST

Celem zadania była modernizacja obiektów PWST w Krakowie i Wrocławiu i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów, zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, poprawa parametrów technicznych obiektów przy zachowaniu walorów estetycznych. W ramach realizacji zadania zostały wydzielone klatki schodowe. Modernizacja obiektów dydaktycznych PWST polegała na zmianie parametrów technologicznych budynków. Prace prowadzone były w budynkach PWST: w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 oraz we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 18-20.  Modernizacja polegała na usunięciu nieprawidłowości w zakresie ewakuacji i obejmowała wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002  nr 75 z późn. zm.).
Prace były wykonywane zgodnie z pozwoleniami konserwatorskimi.

Roboty  budowlane w budynkach PWST: w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 oraz we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 18-20 wykonywano na podstawie umów zawartych w wyniku postępowań przetargowych.

W ramach realizacji  zadania wykonano następujące roboty budowlane:

  1. Prace rozbiórkowe obejmujące zmianę lokalizacji istniejącej stolarki i dostosowanie ich zamontowania do przepisów dotyczących ewakuacji.
  2. Wykończenie ścian działowych – murowanych lub szkieletowych z wydzieleniem klatki schodowej od ciągów komunikacyjnych. 
  3. Montaż drzwi. 
  4. Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej. 
  5. Roboty tynkarskie wiążące się z usunięciem uszkodzeń powstałych przy wykonywaniu prac rozbiórkowych oraz położenie tynków na nowych powierzchniach. 
  6. Prace wykończeniowe polegające na uzupełnieniu ubytków posadzek oraz wykonaniu prac lakierniczo-malarskich itp.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego